Privacy en cookie beleid

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING Versie 1.2 (12-04-2018) Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Mondzorg De Bilt streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: NAW gegevens; Geslacht; Telefoonnummer (privé en/of mobiel); E-mailadres; Geboortedatum; Beroep/dagelijkse werkzaamheden; Verzekering; Burger Service Nummer (BSN); De naam van uw andere zorgverleners; Reden van verwijzing; Belangrijkste klacht en/of wens; Gegevens betreffende uw gezondheid; De naam van uw zorgverzekeraar; Tijdstip van uw afspraak; Betalingsgegevens; Sollicitatiegegevens. GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven; Het bijhouden van uw medisch dossier; Het inplannen van een afspraak; Het uitvoeren van een behandeling; Het aanvragen en uitvoeren van een Vecozo check; Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren; Het periodisch verrichten van een patiënten tevredenheidsonderzoek; Het delen van uw gegevens i.v.m. declareren via de factoringmaatschappij. Het verbeteren van onze dienstverlening; Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten. 
 VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. BEWAARTERMIJNEN Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke minimum bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Infomedics, het factoringsbedrijf, zal de debiteurenadministratie ten behoeve van  Mondzorg De Bilt gedurende 7 jaren bewaren in verband met wettelijke fiscale bewaartermijnen. BEVEILIGINGSMAATREGELEN Wij nemen de opslag van uw gegevens zeer serieus, en werken continu aan een optimale beveiliging en verwerking van uw gegevens. Al uw gegevens worden dan ook opgeslagen op een modern ICT systeem in eigen beheer, en op Nederlandse bodem; Het systeem wordt beheerd door een gespecialiseerd ICT bedrijf voor de zorg; Volgens een, speciaal voor de medische zorg, ontwikkeld ICT protocol is ons netwerk volledig toegerust op het opslaan van persoonsgegevens en andere gevoelige data; Daarnaast monitoren en beheren zij continue en proactief  alle relevante items met betrekking tot veiligheid en continuïteit van het systeem zodat deze altijd optimaal is; Antivirus software is op die wijze geïmplementeerd, dat deze de hoogste mate van veiligheid bieden; Uw data wordt redundant opgeslagen, en iedere dag wordt er een externe, encrypted back-up gemaakt binnen Nederland; Monitoring van antivirus, firewall, internetverkeer, hardware falen en andere relevante onregelmatigheden komen samen in een monitoring systeem en overziet het geheel; Items van aandacht worden automatisch doorgemeld, en door onze ICT supports direct in behandeling genomen. Verder beschikken wij over een beveiligd mailsysteem die het mogelijk maakt om, indien nodig en na uw akkoord, medische gegevens naar u of andere zorgverlener te versturen. VERWIJZINGEN VAN WEBSITES NAAR DERDEN (VIA HYPERLINKS) Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt. HET GEBRUIK VAN COOKIES Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van functionele cookies: deze houden je voorkeuren bij en onthouden dus dat je al eerder op de site bent geweest. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser. UW RECHTEN Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan balie@mondzorgdebilt.nll of door telefonisch contact met ons op te nemen via: +31 (0) 30 2512105 Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren. KLACHT INDIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: autoriteitpersoonsgegevens.nl. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.